top of page

雑誌名

European journal of nutrition

掲載日

2021年02月

​成果概要・研究概要

​カテゴリー

著者

Calistus Wilunda, Norie Sawada, Atsushi Goto, Taiki Yamaji, Ribeka Takachi, Junko Ishihara, Nagisa Mori, Ayaka Kotemori, Motoki Iwasaki, Shoichiro Tsugane

bottom of page